Hranom do zdravlja
HRANOM DO ZDRAVLJA, udruženje za nutricionizam i dijetetiku Tuzla  
Bosanski EnglishBiografije predavača na Sedmom međunarodnom znanstveno-stručnom Simpoziju ''HRANOM DO ZDRAVLJA''
Diana Vukman, inž.preh.teh., voditelj prehrane

Godine 1990. diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Od 1993. godine radi u Klinici za dječje bolesti Zagreb na mjestu voditelja prehrane. U periodu 2006.-2007. suradnica je u izradi „Prehrambenog standarda za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću“. 2010. godine sudionica je projekta MATRA, „Jačanje implementacije HACCP principa u institucionalnim kuhinjama“, Ministarstvo zdravlja. Od 2010. godine izvođač je projekta NutritionDay u Klinici za dječje bolesti Zagreb. Edukaciju iz područja kliničke prehrane u pedijatriji ostvaruje 2010. godine od strane Europskog društva za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN). U ovom trenutku završava diplomski studij Agronomskog fakulteta u Zagrebu, smjer Proizvodnja i prerada mlijeka. Aktivna je sudionica niza stručnih skupova i kongresa iz područja kliničke prehrane i sustava upravljanja kvalitetom.  Dr. Gülgün YILDIZ TİRYAKİ, Associate Professor

D
r. Gülgün YILDIZ TİRYAKİ, Associate Professorat the Çanakkale 18 March University, Engineering Faculty, Department of Food Engineering, Kepez-Çanakkale, Republic of Turkey.
Research interests are the chemistry and analysis of lipids and other foods. Also, the development of rapid analytical methods (such as NIR, GC/SPME…) for measuring food quality. In addition, olive oil technology and engineering, traditional Turkish foods and sensory evaluation of foods.
BS of Food Engineering she finished at Aegean University, Turkey, 1988. 1rst MS of Food Science and Tecnology she finished at University of Cumhuriyet, Turkey, and 2nd MS of  Food Science and Tecnology at University of Nebraska Lincoln, USA. In 2001. she defended her PhD thesis at University of Nebraska Lincoln, USA.
Teaching and/or Extension Activities: Chromatographic and spectroscopic Food Analysis, Laboratory Techniques, Error Sources on Analysis and Reliability of Analysis Results, Quality Indices Used to Determine the Purity of Foods, Olive Oil Technology and Engineering, Food Lipids, Oxidation and Food stability, New Product Development, Effect of Process Parameters on Food Quality and Optimization, Chemical Composition of Foods and Instrumental Analysis, Sensory Evaluation of Foods, Traditional Turkish Foods. She has published a large number of papers in international peer-review journals, also participated in several international and national scientific conferences.  Željka Marjanović-Balaban

Zaposlena je na Univerzitetu u Banja Luci. U zvanju je vanrednog profesora na užoj naučnoj oblasti Organska hemija. Bavi se naučno-istraživačkim radom iz oblasti Organske i Analitičke hemije. Nastavno je angažovana na Farmaceutskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu i Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci


  Dragana Z. Marković, dipl. ing.

Rođena je 1982. god. u Leskovcu. Diplomirala je 2007. god. na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, smer Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo, na temu „Dobijanje biodizela iz otpadnih jestivih ulja“. Student je doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet u Nišu, Departman za hemiju. Angažovana je kao asistent na Visokoj strukovnoj školi za tekstil u Leskovcu. Bavi se istraživanjem u oblasti primenjene hemije i hemije životne sredine, sa akcentom na iskorišćenje sekundarnih sirovina, industrijskog otpada i/ili prirodnih resursa kao biosorbenata vodenih i zemljišnih polutanata. Rezultate svojih istraživanja, njihov doprinos i aplikativni značaj, prezentovala je u više časopisa i na naučnim skupovima. Član je Srpskog hemijskog društva.


  Karmen Matković Melki, dipl.ing.preh.tehn., nutricionist

Rođena je 1984. godine u Splitu. Diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi u nutricionističkom savjetovalištu Bioleptir pri prvom privatnom Centru za štitnjaču, Poliklinici Leptir u Zagrebu. Suvlasnica je Definicija hrane d.o.o., edukativnog centra za savjetovanje u području nutricionizma i koautorica je internetske nutricionističke enciklopedije www.definicijahrane.hr. Predsjednica je udruge Hrvatska akademija primijenjenog nutricionizma (HAPN). U periodu od 2011. do 2013. godine obavlja volonterski rad dijetetičara u Klinici za dječje bolesti Zagreb pri Referentnom centru za dječju gastroenterologiju i prehranu u sklopu međunarodne multicentrične nutricionističke studije Europskog društva za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN): “Pothranjenost: učestalost i učinci kod hospitalizirane djece u Europi” i “Nutrition Day” auditu procjene prehrambenog rizika u sklopu međunarodnog projekta nutritionDay.org. Edukaciju iz područja kliničke prehrane ostvaruje 2011. godine na ESPGHAN Nutrition Summer School. Certificirani je terapeut Metabolic balance® programa, a trenutno se stručno usavršava u području fitoaromaterapije. Autorica je mnogih znanstveno-popularnih nutricionističkih članaka i sudionica niza stručnih skupova i kongresa iz područja kliničke prehrane.  Dr Goran S. Nikolić, redovni profesor

Rođen je 1966. u Knez Selu kod Niša. Doktorirao je 2001. god. na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, Univerzitet u Nišu. Angažovan je kao redovni professor za izvođenje nastave na svim nivoima studijskog programa Hemijske tehnologije. Bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti kontrole kvaliteta farmaceutsko-kozmetičkih i prehrambenih proizvoda. Koautor je novog molekula antianemika i farmaceutskog proizvoda, zaštićeni međunarodnim patentom. Objavio je više od 100 radova, autor je 2 naučne monografije, 1 udžbenika i 2 pomoćna udžbenika, preko 20 tehničkih rešenja za potrebe privrede. Urednik je 2 međunarodne monografije o FTIR spektroskopiji, recenzent je više univerzitetskih udžbenika i brojnih radova u renomiranim međunarodnim časopisima. Bio je rukovodioc projekta i učestvovao je na 11 projekata iz programa tehnološkog razvoja, u realizaciji Ministarstva nauke Republike Srbije. Bio je predavač kontinuirane edukacije u okviru pet Tempus projekata i koautor je 2 knjige u oblasti upravljanja zaštitom životne sredine i principa održivog razvoja farmaceutske industrije. Predsednik je Komisije za obezbeđenje kvaliteta Fakulteta i član Odbora za unapređenje kvaliteta Univerziteta. Član je Uredništva nacionalnog časopisa Advanced Technologies u izdanju Tehnološkog fakulteta u Leskovcu.  Dr. sc. Maja Miškulin, izvanredni profesor
 
Izv. prof. dr. sc. Maja Miškulin, dr. med., specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije rođena je u Osijeku 1977. godine. Godine 2001. diplomirala je na Medicinskom fakultetu Svučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osijeku, a 2006. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku obranila je doktorsku disertaciju te stekla akademski stupanj doktora znanosti. Godine 2007. završila je specijalizaciju iz epidemiologije, a 2009. godine užu specijalizaciju iz zdravstvene ekologije. U razdoblju od 2001. do 2013. godine radila je u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Od 2003. godine također radi i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, u različitim zvanjima od naslovnog mlađeg asistenta do izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu, a od prosinca 2013. godine na istom je Fakultetu zaposlena u punom radnom odnosu. Dodatno se usavršavala u promociji zdravlja (Center for Health Promotion, University of Toronto, Toronto, Kanada, 2003), rukovođenju u javnom zdravstvu (London School of Hygiene and Tropical Medicine and the Centre for Health Management, Tanaka Business School, Imperial College London, University of London, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2005), utjecaju okoliša na zdravlje djece te organizacijskoj učinkovitosti javnog zdravstva (Center for International Rural and Environmental Health at the University of Iowa, Iowa, Iowa City, SAD, 2007 and 2011) kao i u upravljanju projektnim ciklusom (Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska, 2010-2011). Šire područje njezinog znanstvenog i stručnog rada jest područje javnog zdravstva, a do sada je sudjelovala u nekoliko znanstvenih projekata vezanih uz određene specifične dijelove spomenutog područja. Udana je i majka jednog sina. Nika Pavlović

Nika Pavlović (djev. Lovrinčević) rođena je 25.lipnja 1979. u Osijeku.
1998. godine završava I. gimnaziju u Osijeku, a 2005. godine Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku.
Od 2005. godine zaposlena u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, u Službi za Zdravstvenu Ekologiju, Odjela za fiziologiju prehrane, organskih i anorganskih polutanata u laboratoriju za kromatografiju. Kao analitičar radi na određivanju pesticida u hrani i vodi, masnim kiselinama u namirnicama, određivanju alkohola u alkoholnim pićima te određivanju aditiva u namirnicama.
2014. godine, na  Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, upisuje poslijediplomski doktorski studij Prehrambenog inženjerstva iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, grana inženjerstvo. Sanja Ćosić dipl. ing. preh. teh., nutricionistica

Rođena je 1984. godine u Zagrebu gdje je diplomirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obavlja volonterski rad od kraja 2012. sve do sredine 2013. godine u Klinici za dječje bolesti Zagreb pri Referentnom centru za dječju gastroenterologiju i prehranu povodom„Nutrition Day” audita procjene prehrambenog rizika u sklopu međunarodnog projekta nutritionDay.org. Nakon toga godinu dana radi u Hrvatskom društvu za celijakiju gdje je stekla stručno znanje i bogato iskustvo rada s osobama oboljelim od celijakije te i danas aktivno volontira u Celiko centru u Zagrebu. Početkom 2013. godine djeluje kao stručni suradnik u razvitku mobilne aplikacije Nutristo Hrvatska, namijenjene osobama koje pate od nutritivnih alergija, autorica je stručnih članaka i dio nutricionističkog Nutristo tima. Trenutno je community manager i stručna suradnica u Definicija hrane d.o.o., edukativnom centru za savjetovanje u području nutricionizma. Stručno znanje stječe pohađanjem i aktivnim sudjelovanjem na stručnim skupovima i kongresima iz područja kliničke prehrane.  Dr.sc. Sead Noćajević

Rođen 16.07.1963. godine u Svojatu, općina Živinice, BiH. Osnovno obrazovanje završio u selu Gračanica, a srednju hemijsku školu u Tuzli 1981. godine, gdje je proglašen učenikom generacije. Pedagošku akademiju, odsjek biologija i hemija, završio 1984. godine. Akademske 1995/1996 upisao četverogodišnji studij na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsjek biologija i hemija i diplomirao 14.11.2001. godine iz biološke grupe predmeta. Akademske 2004./2005. Upisao je posdiplomski studij na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli, Univerzitet Tuzla, odsjek biologija i magistrirao 17.11.2009. godine. Doktorsku disertaciju odbranio sam 28.10.2013. godine na Nastavničkom fakultetu, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Trenutno je uposlen u J.U.O.Š. „Bašigovci“ u Bašigovcima na poslovima profesor biologije i hemije. Zadnjih nekoliko godina unaprijeđen u zvanje profesor savjetnik, kao i mentor nastavnicima pripravnicima u odgojno-obrazovnom radu. Od 2005. godine uključen u  projekat inkluzije sa NVO Educaid Italija. Član je međunarodne asocijacije BENA i drugih raznličitih strukovnih udruženja. Član društva zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini. Jedan od osnivača ekološke sekcije „Ševar“ u školi Bašigovcima koja je stekla reputaciju među ekološkim udruženjima, te osnivač ekološkog udruženja „Lilium“ Svojat Živinice.  Autor je udženika iz biologije za devetogodišnju osnovnu školu iz nastavnog predmeta biologija. Također je jedan od autora i saradnika na urađenom projektu LEAP općine Živinice, maj 2005. god. Autor mnogobrojnih stručnih i naučnih radova (35 radova iz naučnih oblasti biologije, ekologije, hemije, poljoprivrede iz oblasti školstva-inkluzivno obrazovanje, od toga dio radova u indeksiranim časopisima). Učesnik je mnogih međunarodnih naučnih simpozija. Dobitnik sam više nagrada za svoj došadašnji rad. Oženjen i otac dva sina koji se školuju.
  Mr. Dragan P. Vujadinović, dipl. ing.

Rođen je 1978. god. u Ljuboviji. Diplomirao je 2004. god. na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku, a magistarski rad na temu ,,Uticaj temperature toplotne obrade na strukturu proteina i svojstva mesa svinja,, odbranio je 2012. god. na istom fakultetu.  Angažovan je kao viši asistent na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku na Katedri za prehrambenu tehnologiju. Bavi se istraživanjem u oblasti prehrambenog inženjerstva, kvalitet i bezbijednost namirnica životinjskog porijekla, tehnologija mesa i mesnih proizvoda. Rezultate svojih istraživanja, njihov doprinos i aplikativni značaj, prezentovao je u više časopisa i na naučnim skupovima. Član je Udruženja inženjera tehnologije RepublikeSrpske.
 


  Tena Niseteo, dipl.ing.preh.teh.,

Tena Niseteo, dipl.ing.preh.teh., specijalistica za kliničku dijetetiku i metabolizam, rođena je 30. siječnja 1984. godine u Zadru gdje je završila osnovnu školu i matematičku gimnaziju. Godine 2008. diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, a odmah potom započinje s radom u Klinici za dječje bolesti Zagreb pri Refernetnom centru za dječju gastroenterologiju i prehranu kao jedini pedijatrijski klinički dijetetičar/nutricionist u Republici Hrvatskoj te pri Odjelu pedijarijske kardiologije kao dio tima Centra za prevenciju hipertenzije i pretilosti. Stručno usavršavanje iz područja dječje kliničke dijetetike završila je u Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital u Muenchenu, Njemačkoj te u Birmingham's Children Hospital, Birmingham, Velikoj Britaniji. Aktivni je sudionik Leonardo Da Vinci programa Life Long Learning Društva za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN) te je prvi klinički dijetetičar s Europskom diplomom kliničkog dijetetičara i titulom Master of Clinical Nutrition Science.
U ovom trenutku zavšava postdiplomski studija Nutricionizm na PBF-u s temom doktorske disertacije Utjecaj nutritivnog statusa na pojavnost nozokomijalnih infekcija u pedijatrijskoj populaciji. Izvođač je projekta Unapređenje kliničke prehrane u Klinici za dječje bolest Zagreb unutar kojeg je pokrenut program stručnog usavršavanja bolničkog osoblja te međunarodne studije ESPEN-a pod nazivom Pothranjenost: učestalost i učinci kod hospitalizirane djece u Europi. Voditelj je i izvođač projekta NutritionDay u Klinici za dječje bolesti Zagreb koji se provodi svake godine.
Djeluje kao stručni suradnik na Medicinskom fakultetu u sklopu kolegija Klinička prehrana te Prehrambeno biotehnološkom fakultetu u sklopu kolegija Dijetoterapija i kolegija Prehrana zdrave djece i dijetoterapija u pedijatriji. Članica je Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista (HDPBN), Britanskog dijetetičkog društva (BDA), Europskog društva za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu  (ESPGHAN) u kojemu je ujedno i član Upravnog vijeća Allied Health Professional te Europskog društva za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN) u kojima aktivno sudjeluje u istraživanjima i predavanjima. Suvlasnica je tvrtke Definicija hrane d.o.o. u čijem je vlasništvu i prva internetska nutricionistička enciklopedija www.definicijahrane.hr.  Dr Aleksandra Tepić

Docent dr Aleksandra Tepić zaposlena je na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na Katedri za inženjerstvo konzervisane hrane. Osnovne, magistarske i doktorske studije završila je na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Zvanje doktora nauka stekla je 2009. godine.
Dr Aleksandra Tepić drži nastavu na svim nivoima studija iz oblasti Tehnologije proizvoda od voća i povrća, Tehnologije sokova i srodnih proizvoda.
Učestvuje u projektima "Razvoj proizvoda i aditiva od voća i povrća sa visokim sadržajem bioaktivnih jedinjenja", "The Norwegian Programme in Higher Education, Research and Development in the Western Balkans 2010-2014. The Agriculture Sector (HERD/Agriculture" - Development of education and transfer of knowledge in the area of food technology - EDUFOOD), "Antioksidativna aktivnost meda i meda sa dodatkom suvog voća".
Koordinator je Odeljenja za voće i povrće i proizvode od voća i povrća Laboratorije za ispitivanje prehrambenih proizvoda na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Član je komisije za senzornu ocenu proizvoda od voća i povrća na Novosadskom sajmu; član je ekspertskog tima za Najbolje iz Vojvodine (od 2006. godine), za proizvode industrije za preradu povrća i pečurki i za proizvode industrije za preradu voća; član je Komisije za začine, čaj, kafu i kakao (kod Instituta za standardizaciju Srbije) (od 2012. godine); član je Komisije za standarde i srodne dokumente KS E034-7,8,15, začini, čaj, kafa i kako (kod Instituta za standardizaciju Srbije) (od 2012. godine); član Klastera proizvođača herbalnih sirovina i herbalnih proizvoda "Herbal pharmanet" (od 2012. godine).  Zagorka Blazevska BSc.Pharm. master preduzetnistva

Rodjena je 15. avgusta 1978. godine u Skopju, R.Makedonija. Diplomirala je 2004. godine na Farmaceutskom fakultetu u Skopje, R.Makedonija. Magistrirala  u maju 2012. godine  na Univerzitetu u Novom Sadu, Unecso katedra za preduzetisvo – SPARK program. Prvo radno iskustvo stekla je kao strucni saradnik u MERCK GmbH. Od 2006. godine zapocinje svoj privatni biznis u Makedoniji, a 2008. i u Srbiji u oblasti  kvaliteta hrane, prehrane,farmacije i kozmeticke industrije. Od 2006. godine do danas prati i cestvuje u doedukaciji, obuci i stucnim predavanjima u Njemackoj, Srbiji i Makedoniji.  U decembru 2010. godine  objavila je prvi strucni clanak na temu: “Neka tvoja hrana bude tvoj lek”.  Svake godine ucestvuje i predaje  na velikom broju seminara i kongresa  u oblasti  prehrane i farmaciji, a objavljuje strucne clanke u raznim casopisima. Do danasnjeg dana radi u privatnoj firmi “Vita Nova-ZA” kao generalni direktor.  Dr Senka Vidović

Dr Senka Vidović is Assistant Professor at the Faculty of Technology, University Novi Sad, Department of biotechnology and pharmaceutical engineering.
Her expertise is in the field of natural and health compounds extraction (mainly high pressure extraction: supercritical CO2 extraction and subcritical water extraction), dry extracts production (production by spray drying), and extracts/powders chemical composition and biological activity. The latest focuses of her research interest are identification of problems and research in the field of improvement in industrial food production.
She is an author of 30 scientific manuscripts published in scientific international journals with impact factor (latest in Journal of Supercritical Fluids, Industrial Crops and Products, Separation science and Technology etc.), and more than 20 scientific manuscripts published in national journals. She participated, as author or co-author, at more than 60 international and national conferences.
In 2012 she is awarded as Best young Scientist of Faculty of Technology, University of Novi Sad. In 2011 she is awarded by The Federation of European Nutritional Societies at 11th European Nutrition Conference FENS, Madrid, by second award for the best communication presented in Madrid.
Senka Vidovic, as research scientists, was engaged at three National Project of Serbian Ministry of Science. From 2010 she is working on project “Pharmacologically active compounds obtained from medicinal/aromatic plants for further use in pharmacy”, National Project of Serbian Ministry of Science.
From 2009 to 2011 she was participant and coordinator of few scientific exhibits presented at Festival of Science in Novi Sad and Belgrade, Serbia.  Jelena Vladić mr. pharm

Godine 2011. diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, odsek farmacija, na temu „Ekstrakcija i antioksidativna aktivnost mate (Ilex paraguariensis)“. Nakon završenih studija, započinje doktorske studije na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, smer Farmaceutsko inženjerstvo. Godine 2012. biva angažovana na projektu „Farmakološki aktivne supstance i proizvodi na bazi lekovitog/aromatičnog bilja za primenu u farmaciji“, finansiranom od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Angažovana je kao istraživač saradnik, na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, Departman za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo.
Bavi se istraživanjem u oblasti farmaceutskog inženjerstva, ekstrakcionih sistema u farmaceutskoj tehnologiji, farmakološki aktivnih komponenti prirodnog porekla i medicinske biohemije. Rezultate svojih istraživanja, njihov doprinos i aplikativni značaj, prezentovala je u više časopisa i na naučnim skupovima. Član je Srpskog hemijskog društva.  Mr.sci. Samir Tursunović, doktor medicine, nutricionist

Samir Tursunović rođen je 02.08.1980. godine u Tuzli. Osnovnu školu završio u Tinji.
Srednju Medicinsku školu u Tuzli završio 1999. godine. Iste godine upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli kojeg uspješno završava 2007. godine te stiče zvanje doktora medicine.
Zapošljava  se u JZU Dom Zdravlja Srebrenik 2007. godine, gdje radi u ambulanti porodične medicine u Tinji do 2010. godine, kada  prelazi u Službu hitne medicinske pomoći Srebrenik. Program dodatne edukacije iz oblasti porodične-obiteljske medicine završava 2009. godine u Tuzli.
Postdiplomski studij upisao je školske 2008/2009 godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na odsjeku Bromatologija i nutricionizam. Magistarski rad pod nazivom „Stanje uhranjenosti i prehrambene navike u žena u menopauzi“ odbranio je u julu 2014. godine i time stekao zvanje magistar farmaceutskih znanosti iz oblasti bromatologije i nutricionizma.
Učesnik edukativnih predavanja iz oblasti porodične medicine i urgentnih stanja u medicini u okviru tečaja ''Naprednog održavanja života''. Završio kurs fondacije ''Partnerstvo za mir'' pod nazivom ''Osnove o HIV-u i AIDS-u za radnike primarne zdravstvene zaštite'' 2007. godine.
Učesnik je sa naučnim i stručnim radovima na simpoziju ''Hranom do zdravlja'', od 2009. godine, a u okviru Međunarodnog ljetnog univeziteta u Tuzli. Održao prezentacije na teme:
•    „Hipelipidemija i prehrana“,
•    ''Pripravci zelenog čaja kao dodaci prehrani''.
 Objavio je rad pod naslovom: ''Ocjena rizika konzumiranja dodataka prehrani kod studentske populacije Univerziteta u Tuzli''.
Poznaje rad na računaru, govori engleski jezik. 
Naumovska Marija Spec. Biochemical analyst

Born 1989 in Bitola, Macedonia. Graduated in 2011 at College of medicine, University “ St. Kliment Ohridski” in Bitola. on thesis “Genetically modified food”. The last year of her studies she went on a student exchange program Basileus” at Faculty of Pharmacy in Slovenia, Ljubljana. Specialized in 2014 at Faculty of medicine, University “Goce Delchev”- Shtip. She was an intern in Special Hospital for surgical Diseases "Filip Vtori” in Skopje were she work on her thesis named “BNP as a heart biomarker in patiences with heart failure in correlation with standard renal biomarkers.” Currently working in an NGO sector, as a project coordinator of a project “Healthy lifestyle” at YMCA- Bitola.  Prim. dr. sc. Orjena Žaja, dr. med., specijalist pedijatar-gastroenterolog

Rođena u Splitu, diplomirala 1993.g. na Medicinskom fakultetu Sveučilištau Zagrebu na kojem je 2008.g. odbranila temu znanstvenog magisterija. 2011.g. obranila je i doktorsku disertaciju na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Zamjenica predstojnice Klinike za pedijatriju, voditeljica Zavoda za pedijatrijsku gastronterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane, Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice, jedinog centra u RH u kojem se od 1985.g. sustavno multidisciplinarnim pristupom liječe djeca i adolescenti s poremećajima u jedenju. Znanstveni suradnik i predavač iz područja biomedicine i zdravstva, polja kliničkih medicinskih znanosti. Autorica brojnih znanstvenih i stručnih publikacija objavljenih u domaćim i međunarodnim i ndeksiranim časopisima. Održala je veliki broj pozvanih predavanja na stručnim i znanstvenim, međunarodnim i domaćim skupovima i u znanstvenim institucijama. Predavač je u okviru dodiplomske i poslijediplomske nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te dodiplomske nastave Stomatološkog i Edukacijsko rehabilitacijskog  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predavač na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu, na katedri Klinička pedijatrija. Sudjelovala u radu brojnih međunarodnih škola Europskog društva za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu (ESPGHAN)  kao i Europskog društva za enteralnu I parenteralnu prehranu (ESPEN) u programu edukacije o kliničkoj prehrani.Članica je Europskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu (ESPGHAN), Europskog društva za Crohn i kolitis (ECCO), Hrvatskog pedijatrijskog društva, Hrvatskog pedijatrijskog gastroenterološkog društva, Hrvatskog gastroenterološkog društva, Europskog društva za enteralnu i parenteralnu prehranu (ESPEN), Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji, Europske federacije društava za ultrazvuk u medicini i biologiji, Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, Hrvatskog senološkog društva. Članica Upravnog odbora Hrvatskog pedijatrijskog gastroenterološkog društva. Aktivna je članica radne skupine za izradu Strategijskih smjernica za unapređenje prevencije i tretmana oboljelih od poremećaja hranjenja u RH od 2011. Voditeljica Poslijediplomskog Tečaja I kategorije s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice: „Anoreksija nervoza u djece i adolescenata“, u studenom 2012.g., prvom takve vrste u RH do sada.  Vedrana Škoro Petranović, mag.nutr.

Rođena u Osijeku gdje je nakon završetka I.gimnazije diplomirala nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Zaposlena je
u KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu kao nutricionist i voditelj Službe prehrane gdje svakodnevno provodi edukaciju i dijetoterapiju kod raznih stanja i bolesti, a najčešće kod stanja pothranjenosti te kod osoba oboljelih od dijabetesa. 2013.g. upisuje doktorski studij nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od iste godine na Klinici za pedijatriju uz liječnike i dječjeg psihologa redovito sudjeluje u timu liječenja pedijatrijskih pacijenata, što će i prikazati u doktorskoj disertaciji. Osim na fakultetu, stručno znanje stječe pohađanjem i aktivnim sudjelovanjem na stručnim skupovima i kongresima te u suradnji s liječnicima piše znanstvene radove te izdaje edukative pisane materijale za pacijente i liječnike iz područja kliničke prehrane.
 


  Doc. dr. sc. Stela Jokić

Rođena je 31. srpnja 1982. godine u Našicama, gdje je u razdoblju od 1996. do 2000. godine pohađala Prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Na Prehrambeno -tehnološkom fakultetu u Osijeku diplomirala je 2006. godine na kolegiju Projektiranje uređaja u procesnoj industriji. Tijekom studiranja primala je državnu stipendiju (Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa) (ak. 2001/02), te sveučilišnu stipendiju (ak. 2001/02). Dobitnica je Rektorove nagrade za akademsku godinu 2004/05. Tijekom studiranja radila je petnaest mjeseci u SAD-u preko CCUSA programa „Work Experience USA“ te dva mjeseca na Institutu za prehrambeno-procesno inženjerstvo – Weihenstephan u Njemačkoj u sklopu IAESTE programa stipendiranja. Od 01. svibnja 2007. godine zaposlena je na Katedri za projektiranje tehnoloških procesa i konstrukcijske materijale na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, a od akademske 2010./2011. suradnik je na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Poslijediplomski doktorski studij Prehrambeno inženjerstvo upisala je 2008. godine, a 2011. godine doktorirala je na poslijediplomskom znanstvenom studiju Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku (naziv doktorskog rada: «Matematičko modeliranje ekstrakcije ulja iz zrna soje superkritičnim CO2»).
Godine 2007. dva puta je sudjelovala na seminarima u sklopu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) u Parmi. Godine 2009. u sklopu CEEPUS programa stipendiranja boravila je mjesec dana na Fakultetu kemijske i prehrambene tehnologije u Bratislavi. Godine 2010. boravila je tri mjeseca na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Iste godine je u sklopu programa „Stipendije za doktorande“ financiranog od Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske boravila četiri mjeseca na Zavodu za kemijsko i procesno inženjerstvo (Budapest University of Technology and Economics) u Budimpešti. Godine 2011. u sklopu CEEPUS programa stipendiranja boravila je dva mjeseca na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu gdje je prošla tečaj za HACCP-administratora, te je iste godine u sklopu ERASMUS programa stipendiranja boravila dva tjedna na Budapest University of Technology and Economics u Budimpešti. U periodu od 01.07. do 18.07.2012. uspješno je završila Life Long Learning INTENSIVE PROGRAM pod nazivom Process Intensification by High Pressure Technologies u organizaciji University of Maribor i Graz University of Technology. Godine 2014. u sklopu ERASMUS programa stipendiranja boravila je dva tjedna na Biotehničkom fakultetu u Ljubljani.
Dobitnica je druge AXON nagrade za najbolje usmeno izlaganje na 11th European Nutrition Conference FENS, koja je održana u Madridu u Španjolskoj 2011. godine. Dobitnica je „Državne nagrade za znanost za 2011. godinu“ u kategoriji Godišnja nagrada znanstvenim novacima u području Biotehničkih znanosti, zatim„Nagrade za iznimna postignuća u području znanosti“ od Općine Đurđenovac 2013. godine;„Godišnje nagrade za znanost za 2012. godinu“ od Osječko-baranjske županije; Nagrade HATZ mladom znanstveniku „Vera Johanides“ u 2013. godini; te Godišnje nagrade Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za ostvarena postignuća u području znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u 2013. Godini. Aktivno je bila uključena kao suradnik u sklopu nekoliko znanstvenih i stručnih projekata te je voditeljica sveučilišnog projekta „Optimizacija proizvodnje visokokvalitetnog konopljinog ulja“.
Do sada je objavila 60 znanstvenih radova. 
Dr. sc. Radoslav Grujić Redovni profesor


Redovni professor Univerziteta u Istočnom Sarajevu u oblasti nutricionizma, prehrambenog inženjerstva i tehnologija. Istraživanjem se bavi u oblasti tehnologije mesa, analitike namirnica, kvaliteta i bezbjednosti prehrambenih proizvoda. Autor je više od 200 naučnih radova, 20 knjiga i univerzitetskih udžbenika. Vodio je više od 60 istraživačkih i razvojnih projekata, od kojih većina ima međunarodni karakter. Glavni i odgovorni urednik časopisa Quality of Life, te član redakcije časopisa Tehnologija mesa, Savremene tehnologije, Hrana u zdravlju i bolesti i Food and Feed Research.  Dr. sc. Midhat Jašić, vanredni profesor


Zaposlen je na Univerzitetu u Tuzli kao vanredni profesor na predmetima iz oblasti nutricionizma i prehrambenih tehnologija. Sudjelovao je na nekoliko desetina međunarodnih projekata kao i na brojnim nacionalnim projektima. Boravio je na više uiverzita u Japanu, Egiptu, SAD-u, Maleziji, Engleskoj, Italiji, Španiji, Portugaliji, Irskoj i dr. Do sada objavio 12 knjiga, 10 poglavlja u knjigama, oko 120 stručnih i naučnih radova i ima jedan patent. Glavni i odgovori urednik časopisa Hrana u zdravlju i bolesti, Zbornika radova Hranom do zdravlja i član uredništva drugih časopisa.
  Emilija Spaseska Aleksovska magistar farmacije


Emilija Spaseska Aleksovska magistar farmacije, specijalista iz Farmaceutske tehnologije. Diplomirala na Farmaceutskom fakultetu u Skoplju, a Specijalistički studij iz Farmaceutske tehnologije završila na Farmaceutskom Fakultetu u Beogradu. Radila je na razvoju, formuliranju i oblikovanju farmaceutskih doziranih oblika i u  proizvodnji lijekova u kompanijama Alkaloid, Jaka 80 i Replefarm. Trenutno radi kao direktor proizvodnje i razvoja u kompaniji ZADA farmaceuticals Tuzla.
 
Dr. sc. Azijada Beganlić, vanredni profesor


Završila  medicinski fakultet, specijalizirala medicinu rada, a zatim porodičnu medicinu. Magistrirala i doktorirala na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Od 1998 godine obavlja funkciju Šefa Edukativnog centra za Porodičnu medicinu Doma zdravlja Tuzla. Vanredni je profesor za predmet Porodičn medicna na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Učesnik je brojnih međunarodnih i domaćih naučnih skupova iz područja porodične medicine. Autor je i koautor 90 naučnih i stručnih radova.  Dr med Azra Omeragić, specijalista obiteljske medicne,

Rodjena je 14.11.1974.g
odine u Tuzli. završila  Medicinski fakultet u Tuzli,diplomirala 2003.godine sa prosječnom ocjenom 8,54. Od 2004.godine zaposlena u Sluzbi hitne medicinske pomoći u Srebreniku do septembra 2007.godine,od kada počinje specijalizaciju iz porodične medicine u Tuzli. Specijalizantski projekat odbranila pod naslovom “Prevalencija kardiovaskularnih bolesti kod pacijenata sa Dijabetes mellitusom tip 2 ECPM  tim 2 Doma zdravlja Tuzla,“ u aprilu 2010 godine .Od aprila 2011.godine radi kao specijalista porodične medicine u Srebreniku tim 18, Dom zdravlja Srebrenik,porodična medicina 2 .Aktivno učestvovala i prisustvovala brojnim naučnim skupovima na području Bosne i Hercegovine. 
Doc. dr. sc. Ines Banjari, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku

Doc. dr. sc. Ines Banjari sa Sveučilišta u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek je rođena 10. Decembra 1982. godine u Osijeku. Diplomirala je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek 2006. godine kao prvi i najbolji student njezine generacije, gdje iste godine počinje raditi. Doktorsku disertaciju je obranila 2012. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu iz područja nutricionizma. U februaru 2014. Godine je završila postdoktorsko usavršavanje na Sveučilištu u Torontu, Kanada. Do maja 2014. Godine je objavila više od 20 radova u međunarodnim publikacijama, sudjelovala je na više od 20 međunarodnih i nacionalnih znanstvenih konferencija sa više od 30 radova. Također je bila član organizacijskog odbora i predsjednik znanstvenog odbora dviju međunarodnih konferencija, radi kao recenzent, te kao suradnik na nekoliko nacionalnih znanstvenih i stručnih projekata. Aktivno je uključena u promociju znanosti i nutricionizma kroz volonterski rad na nekoliko javnih projekata u koje također aktivno uključuje i studente, a jednako tako i kroz medije.
 Aleksandar Aleksovski

Aleksandar Aleksovski was born in 1987 in Skopje, Macedonia. After succesfully finishing primary and secondary school in 2006 he was endroled at the Faculty of Pharmacy, University Ss. Cyril and Methodius, Skopje. In 2011 Aleksandar successfully finished his studies by defending his master thesis entitled ''Formulation of microemulsion for dermal application'' which was done in colaboration with the Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana. From November 2011 till August 2012 he was engaged as young researcher at the R&D department at ZADA Pharmaceuticals, Lukavac,B&H where he was involved in the activities conected to formulation of solid oral dosage forms. From october 2012 till now Aleksandar is enroled at doctoral studies at the Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana where he is working on design and development of modified release multiple-unit systems based on mini-tablets and other similar mini-matrices. In the period of March – July 2014, Aleksandar was attending sudent internship program at the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Gent University, Belgium where he was doing a research in the field of production of multiple-unit systems by hot melt extrusion and spary chilling (prilling).


Maja Obrovac Glišić, dipl. ing. prehrambene tehnologije, nutricionist

Diplomu stječe 2009. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno uz rad studira na poslijediplomskom studiju nutricionizma na istom fakultetu.
Od 2009.-2010. radi kao tehnolog u velikoj mesnoj industriji i pohađa tečajeve vezane uz poznavanje HACCP sustava prevencije i samokontrole u rukovanju s hranom i sustava kvalitete ISO 9000 te tečaj za internog auditora HACCP sustava.
Od 2011. radi u Kliničkom bolničkom centru Rijeka kao rukovoditelj Odjela bolničke prehrane. Izrađuje i sudjeluje u izradi edukativnih materijala i programa u području dijetoterapije kliničke prehrane i koautor je udžbenika Dijetoterapija i klinička prehrana. Na istu temu održava predavanja za pacijente i zdravstvene djelatnike, najčešće na temu dijabetesa, onkoloških i bubrežnih bolesti.  Osim toga, prošla je tečaj za auditora sustava sigurnosti hrane ISO 22000 te i na tu temu provodi edukacije.
Kao savjetnik je uključena u rad Savjetovališta za prevenciju prekomjerne tjelesne mase i debljine u Karlovcu te za portal „eFitcentar“ piše stručne članke o prehrani sportaša i rekreativaca. Član je Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, HDPBN te
European Society for clinical nutrition and metabolism, ESPEN pri kojem je uključena u Life Long Learning program. Aktivno sudjeluje u stručnim skupovima i nizu projekata s ciljem promicanja nutricionizma kao struke i zdravog načina prehrane kao životnog stila i neizostavnog dijela procesa liječenja.Zdravko Šumić MSc

Zdravko Šumić MSc is a Research Assistant at the Faculty of Technology, University of Novi Sad, Department of Food Preservation Technology.
He isin a phase of finishing his PhD studies - module Food Science and Biotechnology. His expertise is in the field of fruit drying technology and food safety standards. The latest focus of his research interest is fruit vacuum drying technology.
He is the author or co-author of 7 scientific manuscripts published in scientific international journals with impact factor (latest in Food Chemistry, Industrial Crops and Products, Chemical Industry etc.), and more than 10 scientific manuscripts published in national journals. He participated, as author or co-author, at more than 20 international and national conferences.
He is the Editor in chief of the internet magazine Tehnologijahrane (www.tehnologijahrane.com) and President of the Association of Food Engineers (www.udruzenjetehnologa.com).
Zdravko Šumić, as research scientist, was engaged at three National Project of Serbian Ministry of Science. From 2010 he is working within the project “The development of high valuable fruit and vegetable products and additives”, National Project of Serbian Ministry of Science.
From 2009 to 2011 he participatedinseveral scientific exhibitions presented at Festival of Science in Novi Sad and Belgrade, Serbia.Prim. Dr. med. sci. Bećarević Munevera, Specijalista opšte medicine

Rođena 17.01.1969. godine u Banovićima, gdje je završila osnovnu školu. Srednju Medicinsku školu pohađala je u Tuzli kao i Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli koji završila 1993. godine. Po završetku Medicinskog fakulteta, iste godine zapošljava se u Domu zdravlja u Banovićima kao ljekar opšte prakse. Specijalizaciju iz Opšte medicine završila je u Tuzli 2002. godine, a dodatnu edukaciju iz porodične medicine zavrsava 2005.godine. Postdiplomski studij je završila 2006. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli . Školu Ultrazvučne dijagnostike abdomena je završila 2001. godine, a  školu Ultrazvučne dijagnostike srca 2006. godine. Učestvovala je na više domaćih i internacionalnih kongresa iz oblasti medicine rada i opšte i porodične medicine sa autorskim i koautorskim radovima. Magistarski rad na temu „Metabolički sindrom u rudara sa arterijskom hipertenzijom¨“ odbranila je 11.4.2009.godine, te iste godine dobila zvanje višeg asistenta na katedri Porodične medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.  Objavila je nekoliko stručnih radova, a 2010. godine dobila i počasno zvanje Primariusa. Doktorsku disertaciju na temu „Ukupni kardiovaskularni rizik u jamskih rudara“ uspješno je odbranila 31.8.2012. godine. Autor je i koautor oko 30 naučnih i stručnih radova. Trenutno radi u Domu zdravlja Banovići, kao ovlašteni ljekar u Rudniku mrkog uglja Banovići. Udata je, majka kćerke Nejre. 

Dr med Almir  Azabagić, specijalista nutricionizma. Almir  Azabagić  rođen  je  19.04.1962.  godine  u  Tuzli. Završio je Gimnaziju a zatim  Medicinski fakultet, nakon čega radi  kao    liječnik  opće  prakse u  Domu Zdravlja  Lukavac  i  Domu Zdravlja  Tuzla. Od  1993  do  1997  radi  u terenskom  uredu  WHO  najprije kao asistent za informiranje u zdravstvu, a potom kao šef ureda. Od  1997  do  1998  radi  kao  stručni  suradnik  u  Ministarstvu  zdravstva  Tuzlanskog  kantona.  Od  1999.  je  vlasnik  i odgovorni  liječnik u  ordinaciji porodične medicine “Salus” Tuzla. Završio   poslijediplomski specijalistički studij nutricionizma i  prvi je ljekar specijalista nutricionizma u BiH. U slobodneo vrijeme bavi se sviranjem i svake godine posljednje subote u januaru u Tuzli organizuje veče romansi, gdje osobno participira svirajući violinu.  Posljednje dvije godine sa prezentacijam radova aktivno učestvuje na simpoziju Hranom do zdravlja.

  Prof. dr. Zildžić Muharem

Diploma: Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu 1968 Specijalizacija :Interna medicina Zagreb 1977. Subspecijalizacija Gastroenterologija Zagreb 1979. Edukacija iz porodične medicine na Queen’s Univerzitetu:1998.

Akademski razvoj:Postdiplomski studiji Zagreb 1976-78. Magistar medicinske znanosti : Medicinski fakultet Zagreb.1981. Doktor medicinskih znanosti Universitet Sarajevo Medicinski fakultet Sarajevo 1991. Docent Medicinski fakutet Tuzla 1995. Katedra Interne medicine. Assistant Professor, Queens University Canada,.Family medicine department;Vanredni profesor Medicinski fakutet Tuzla 2001. Redovni profesor Medicinski fakultet –Tuzla 2006. Predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskoj akademiji nastavnika porodične medicine- EURACT 1998. – 2001.

Odgovorni nastavnik na predmetu Porodična medicina 1998-2008. Medicinski fakultet Tuzla i Zdravstveni fakultet Univerzitet Zenica 2008-2012. Naučni i organizacioni direktor Internacionalnog kursa : ”Teaching of teachers” Dubrovnik Hrvatska 2004-2008.

Zaposlenja i dužnosti: JZU UKC Tuzla gastroenterolog od 1994, šef Gastroenterološkog odjela 2003-2007. Koordinator u Sektoru za organizaciju i poboljšanje kvaliteta 2008-2010. Sada uposlenik MedicusA Gračanica i Poliklinika Doboj JUG.

68 stručna i naučna rada, 2 monografije 2 knjige, 2 univerzitetska udžbenika.

Glavni istrazivac tri internacionalne kliničke studije faze II I III Ostali projekti: Hepatits C Screening i prevencija CRC u BiH. Mental Health Project for south-eastern Europe Family medicine.

Poseban interes u istraživanjima: Ishrana i zdravlje.

Članstvo:

član Udruženja ljekara porodične/obiteljske medicine FBiH,

član EURACT (European Academy of teachers in general practice),

Predstavnik BiH u Vijeću EURACT-u od 2000-2004.

Član WONCA Europe

Član :European Society for Primary Care Gastroenterology ESPCG

Član Udruženja gastroenterohepatologa Bosne i Hercegovine

Predsjednik Hepatološke sekcije Udruženja gastroenterologa Bosne i Hrcegovine1996-2008

Član redakcionog odbora : Medicinski arhiv Sarajevo i Family medicine Primary Care Review –The Polish Society of Family medicine

Član Medicinske akademije Bosne i Hercegovine.

  

Prof dr Nizama SalihefendićNizama Salihefendić je rođena  25.8.1957. godine u Gračanici, gdje je završila osnovnu školu. Gimnaziju  je završila za tri godine u Gračanici. Medicinski fakultet u Sarajevu, je završila  1980. godine. Dobitnik je stipendije Fonda “Hasan Brkić” i nagrađena nagradom  kao drugi student generacije. Ljekarski staž je obavila na klinikama UMC Sarajevo, a stručni ispit položila u Sarajevu 1981. godine. Specijalizaciju iz Urgentne medicine  završila je 1987. godine u Sarajevu. Radila u Domu zdravlja Gračanica do 1991. godine  na mjestu načelnika Hitne medicinske pomoći. Dobila je 1991. godine rješenje za obavljanje privatne prakse. Sada je rukovodilac Ordinacije opće medicine “Medicus A” u Gračanici. Postdiplomski studij upisala je i završila odbranom magistarskog rada na temu: “Socijalno-medicinski značaj primjene ultrazvuka u obiteljskoj medicini”, na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 3.5.2001. godine. Postdiplomsku nastavu iz urgentne medicine – ¨Medicinski menadžment u urgentnoj medicini¨ završila  je u Londonu 1997. godine.  U aprilu 1998. godine završila je postdiplomsku nastavu iz abdominalne ultrasonografije u Tuzli. Završila je postdiplomsku kurs iz urgentne ultrasonografije  u Stresi 2001.godine (Italija).

Aktivno je učestvovala u radu konferencije o organizaciji urgentne medicine za jugoistočnu Evropu u Sarajevu 2000. godine.

Iz oblasti porodične medicine participirala je na:

-          Prvi godišnji edukativni Kongres Porodične medicine u BiH,

-          Organizacija porodične - obiteljske medicine: Koje su opcije za BiH?

-          Konferencija za ljekare iz oblasti PZZ.

Aktivno je učestvovala  na   dva Svjetska kongresa Porodične medicine  i tri Evropska kongresa Urgentne medicine.

Doktorsku disertaciju odbranila je 2004 godine na Medicinskom fakultetu u Tuzli, pod nazivom: ¨Urgentna ultrasonografija u menadžmentu akutnog abdominalnog bola¨ i stekla naučni stepen doktora medicinskih znanosti.

Predavač je na ¨ Škola ultrazvuka¨ Medicinskog fakulteta i UKC Tuzla.

Član  je Predsjedništva   Udruženja urgentologa BiH od 1989. do 1992. godine.,

Od 1998. godine član  je Komisije za stručno usavršavanje iz oblasti urgentne medicine BiH. Član je Komisije za privatnu praksu i staleška pitanja u Ljekarskoj komori Tuzlanskog kantona,

U naučno-nastavno zvanje docent, za nastavni predmet „Urgentna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izabrana je 2006. godine.

U  naučno nastavno  zvanje  vanredni profesor za nastavni predmet „Urgentna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izabrana je 2009. godine.

Na  Visokoj zdravstvenoj  školi Univerziteta u Tuzli  vodi predet „Urgentna medicina“

U  naučno nastavno  zvanje  vanredni profesor za nastavni predmet „Urgentna medicina“ izabrana je  na Zdravstvenom fakultetu Zenica

Objavila je  30 stručna i naučna rada, monografiju , 2 knjige, saradnik i autor poglavljanja u tri knjige i univerzitetskog udžbenika.

Poseban interes u istraživanjima : antioksidansi  u prehrani.

  

Angelkov Boris, prof. Dr.SciBorn on 17.08.1942 in Bitola. He graduated from Veterinary Faculty in Belgrade in 1966. He acquired Ph.D. from the University of Zagreb, 1993. Since 1979 he worked as Professor in Higher Agricultural School and in Faculty of Biotechnical Sciences. He retired in 2007. He has published more the 160 written papers. Coordinator or participant in 15 international projects.Improved himself through study visits in EU and USA universities.He conducts training, implementation and verification of quality systems and food safety.Winner of numerous awards and recognitions („Academic Palm“ - 1998 by the Minister of Science and Technology, France).Has been member of the Macedonian Scientific Association - Bitola since 1980, where in 2007 was elected, and in 2010 reelected, as President.tel. 047 252 499 ; mob. 076 582 040      e-mail : borisangelkov@yahoo.com 

 Marijana Šijan, Požega, Hrvatska

Marijana Šijan rođena je 23,02,1983. godine. Od  2001.-2007. godine radila je kao voditelj volontera i koordinator projekata za Udrugu "Mi"-roditelji djece sa posebnim potrebama. Edukacijsko-rehabilitacijski fakutet u Tuzli upisuje 2007. godine. Koordinator je  projekata u Društvu multiple skleroze u Požegi, te voditelj programa osobni asitent za osobe sa najtežom vrstom i stepenom invaliditeta. Autorica je više stručnih programa i to asistent u učenju, samozbrinjavanje za osobe sa invaliditetom, očuvanje zdravja i ostvarivanje prava za oboljele od Multiple skleroze, Fotografijom do zdravlja.

 dr.sc. Edina Šarić, van.profesor, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Edina Šarić je rođena 29.08.1975 godine u Brčkom. Doktor je društevenih nauka iz podrčja Somatopedija. Zaposlena je na Univerzitetu u Tuzli. Od jula 2008.godine obavlja dužnost koordinatora Uže naučne obasti  Motorički poremećaji i hronične bolesti. U toku svog radnog angažmana pohađala je brojne seminare i učestvovala na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima, konferencijama i drugim naučnim skupovima. Više   puta je bila na  stručnoj edukaciji u Sloveniji i Španiji iz  područja kognitivne terapije, profesionalne rehabilitacije, dječije rehabilitacije i radne terapije, te komplementarnih metoda.  Objavila je preko 40  naučnih i stručnih radova. Autor je knjige Treća životna dob, te koautor  u tri udžbenika.  Sudjelovala je u nekoliko međunarodnih projekata, kao što su FP7 projekti, kao i nacionalnih projekata u oblasti psihosocijalne podrške oboljelih od hroničnih bolesti i osoba sa invaliditetom. Certificarni je voditelj terapije smijehom.Životopis: Lovorka Vujić

Rođena je 1977. godine u Rijeci. Diplomirala je 2001. godine na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer medicinska biokemija. Pripravnički staž (2001./2002.) provela je na Sveučilišnoj klinici za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma „Vuk Vrhovac, te položila stručni ispit. Tijekom 2003. godine radila je u tvrtci „Kemolab“, a od listopada 2003. godine zaposlena je na mjestu asistentice u Zavodu za kemiju prehrane Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu. Doktorirala je 2013. godine (naziv rada: “Utjecaj sirovinskog sastava na glikemijski indeks keksa kao funkcionalne namirnice“) te izabrana u zvanje više asistentice na istom fakultetu. Njezin znanstveni rad usmjeren je na razvoj funkcionalne hrane poboljšanih nutritivnih i protektivnih svojstava, a temelji se na istraživanjima mogućnosti korištenja različitih sirovina u kreiranju nove generacije nutraceutika. Autorica je više znanstvenih radova te članica Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, kao i Hrvatske komore medicinskih biokemičara.


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Partneri iz područja prehrambene i farmaceutske industrije koji podržavaju projekat "Hranom do zdravlja"

Zada Pharmaceuticals

AsSolgar

UnifarmSolana Tuzla

Slatka Varoš Gračanica

OSPHARM

Fana

Voćar

Vispak

MenpromVitalis sokovi

Kent

Semberka

 
Copyright © 2011 - Sva prava pridržana - Hranom do zdravlja